Algemene voorwaarden Q.S. Company B.V.

1. Algemeen

1.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op de Volmacht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met “Q.S. Company B.V.”, hierna te noemen “QS Company”, e/o diens rechtsopvolgers, gesloten Volmachten met betrekking tot energie bemiddeling t.b.v. de Volmachtgever.

2. Begrippen & Definities

2.1

 1. a) Volmachtgever: Een ieder welke aan QS Company een opdracht en Volmacht verstrekt middels ondertekening van de ‘opdrachtbevestiging incl. machtiging energie’.
 2. b) Volmacht: De Volmacht tot opdracht en machtiging inhoudende het verzoek van de Volmachtgever aan QS Company tot bemiddeling en eventueel analyse van energie en energieverbruik.
 3. c) Energiebemiddeling: De bemiddeling tussen Volmachtgever en energieleverancier bij het tot stand komen van de Leveringsovereenkomst.
 4. d) Energiemanagement: De uitvoering van analyse en monitoring van het energieverbruik door QS Company middels separaat contracteren.
 5. e) Leverancier: De leverancier (derde partij) welke daadwerkelijk energie aan volmachtgever levert conform Leveringsovereenkomst.
 6. f) Leveringsovereenkomst: (of iedere andere overeenkomst) tussen Volmachtgever, eventueel middels machtiging gegeven en een leverancier voor de inkoop en levering van energie.
 7. g) Partijen: De Volmachtgever en QS Company.
 8. h) Voorwaarden: De door de Leverancier en door QS Company te hanteren “Algemene Voorwaarden” en eventuele separate voorwaarden voor levering van energie.
 9. i) Opdrachtbevestiging inc. Machtiging energie: Het formulier waarmee de Volmachtgever QS Company opdracht geeft en machtigt tot handelingen voor bemiddeling, contracteren en eventueel energiemanagement.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Leveringsovereenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen alsmede op de volmacht middels het Deelnameformulier Energie.

2.3 De door Volmachtgever e/o door derde partijen te hanteren Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij QS Company hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 In geval van onverenigbaarheid of discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de Volmacht, prevaleert hetgeen is overeengekomen op de Volmacht.

3. De Volmacht

3.1  Energiediensten geschieden uit hoofde van een Volmacht.

3.2 Tenzij in de Volmacht anders is bepaald, handelt QS Company in het kader van de uitvoering van de Volmacht op naam en voor rekening van de Volmachtgever. QS Company is bevoegd tot;

 1. a) Aanpassen van gecontracteerde vermogens en gecontracteerde capaciteiten
 2. b) Opzeggen en/of beëindigen van bestaande overeenkomsten met Leveranciers en/of adviseurs
 3. c) Opvragen van gegevens
 4. d) Aanpassen van factuuradres en contractvolumes en overige servicevragen van de Volmachtgever.
 5. e) de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten met Leveranciers en het – in dat kader – ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en bestelopdrachten van (potentiële) Leveranciers namens Volmachtgever.
 6. f) en voorts al hetgeen te verrichten wat de Volmachtgever ter zake nuttig of nodig mocht oordelen.

3.3 QS Company is bevoegd om namens Volmachtgever Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan.  Volmachtgever verklaart kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Volmacht dit vereist, heeft QS Company het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5 De Volmachtgever verplicht zich na ondertekening van deelnameformulier informatie te verschaffen over de aanwezige meters en het verbruik van elektriciteit en/of gas, alsmede alle overige informatie die QS Company redelijkerwijs nodig heeft om de Volmacht uit te voeren. Wanneer Volmachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is QS Company gerechtigd om de uitvoering van de Volmacht op te schorten en/of om de informatie te verkrijgen van de Leverancier of van derden. Indien vertraging in de aanlevering van de benodigde informatie consequenties heeft op de indicatietarieven en kosten in de uitvoering van de Leveringsovereenkomst met zich meebrengt, daarnaast eventuele kosten voor het inwinnen van informatie, die benodigd zijn om een Leveringsovereenkomst in orde te maken, zijn voor rekening van Volmachtgever.

3.6 De duur van de Volmacht wordt automatisch verlengd indien de looptijd van de Leveringsovereenkomst de looptijd van de Volmacht overschrijdt. De nieuwe einddatum van de Volmacht is in dat geval gelijk aan de einddatum van de Leveringsovereenkomst.

3.7 De Volmacht kan door de Volmachtgever worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient per aangetekende post aan het adres van Gevolmachtigde te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na ontvangst door Gevolmachtigde van de herroeping. De opdrachten die in het kader van deze volmacht door de Volmachtgever aan de Gevolmachtigde zijn verstrekt voordat de herroeping werking heeft -vóór de vijfde werkdag na ontvangst van de herroeping-, worden door de herroeping niet aangetast.

3.8 Na beëindigen van de Volmacht vervallen alle rechten en verplichtingen uit de Volmacht op het moment dat de Volmachtgever alle verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de Volmacht aan QS Company heeft betaald.

4. Wijziging van de Volmacht

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Volmacht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Volmacht te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Volmacht zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 1 (één) kalendermaand, in onderling overleg aanpassen.

4.2 Indien de Volmachtgever de inhoud van de Volmacht zodanig wenst te wijzigen dat de uitvoering van de Volmacht redelijkerwijs niet mogelijk is, is QS Company bevoegd de Volmacht op te zeggen zonder dat zij daardoor aansprakelijk wordt gesteld jegens de Volmachtgever.

4.3 Indien Partijen overeenkomen dat de Volmacht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Volmacht daardoor worden beïnvloed. QS Company is verplicht de Volmachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 De bemiddelingsverplichting van QS Company bestaat (slechts) uit het bemiddelen uit hoofde van deze Volmacht. QS Company is in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming jegens de Volmachtgever anders dan ter zake deze bemiddelingsverplichting .

5.2 Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar bemiddelingsverplichting is/zijn QS Company en de door haar ingeschakelde derde(n), slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van QS Company voor (in)directe schade gevolg- en/of bedrijfsschade te allen tijde uitgesloten.

5.3 Elke aanspraak van de Volmachtgever op schadevergoeding dient door de Volmachtgever schriftelijk te worden ingediend bij QS Company, binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. QS Company verplicht zich om binnen vijftien werkdagen met een schriftelijke reactie te komen. 5.4 In alle gevallen waarin QS Company gehouden is tot betaling van schadevergoeding is het daarmee gemoeide bedrag per gebeurtenis en per jaar beperkt tot maximaal het (definitieve) totaalbedrag dat QS Company de Volmachtgever factureert/ heeft gefactureerd voor de maand waarin de schade is ontstaan.

5.5 Volmachtgever vrijwaart QS Company tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Volmacht schade lijden, indien deze schade aan de Volmachtgever kan worden toegerekend.

6. Exclusiviteit

6.1 Tenzij in de Volmacht anders is bepaald, heeft QS Company volledige exclusiviteit ten aanzien van alle werkzaamheden voor Volmachtgever opgenomen in punt 3.2 van deze Algemene Voorwaarden. Beëindigd de opdrachtgever de afgesloten energieovereenkomst voortijdig, dan zal  een boete in rekening brengen (los van de boete van de energiemaatschappij) van minimaal  €250,- per aansluiting, dit door misgelopen provisies en gemaakte kosten.

7. Geheimhouding & acquisitie

7.1 QS Company zal alle mededelingen die door de Volmachtgever gedaan zijn in het kader van de Volmacht vertrouwelijk behandelen, voor zover QS Company daartoe redelijkerwijs verplicht is.

7.2 Het is de Volmachtgever niet toegestaan om mededelingen gedaan door QS Company in het kader van de Volmacht, aan derden door te geven. De Volmachtgever is verplicht de schade die hieruit voortvloeit voor QS Company te vergoeden.

7.3 Na ondertekende Volmacht, is QS Company gerechtigd om de (firma)naam van Volmachtgever en eventuele geanonimiseerde verbruiksgegevens op haar referentielijst te plaatsen en om deze lijst te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe Volmachtgevers. Indien Partijen gebruik willen maken van elkaars handelsnaam, dient hier voorafgaand schriftelijk akkoord voor te worden gevraagd.

7.4 QS Company is niet verplicht mededelingen aan Volmachtgever te doen in het kader van de door haar gehanteerde inkoopstrategieën en partijen alsmede haar bedrijfsvoering daaromtrent, tenzij QS Company daartoe wettelijk verplicht is.

8. Overdracht

8.1 De Volmachtgever stemt ermee in dat de Volmacht van kracht blijft indien de rechtsvorm van QS Company wordt omgezet in een andere rechtsvorm.

8.2 De Volmachtgever kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QS Company zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Volmacht niet overdragen aan derden.

8.3 Voor het geval QS Company haar rechten en verplichtingen uit de Volmacht aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de Volmachtgever bij voorbaat hiervoor zijn toestemming.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op de Volmacht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Volmacht en/of deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Rotterdam.

10. Wijziging van deze algemene voorwaarden

10.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door QS Company worden gewijzigd.

10.2 Wijzigingen treden in werking 10 (tien) dagen nadat de Volmachtgever hiervan toereikend in kennis is gesteld (tenzij in deze bekendmaking een latere datum voor in werking treden wordt vermeld.) Onder toereikend wordt in deze verstaan: rechtstreeks of door aankondiging in een dagblad of door plaatsing op de website van QS Company.

10.3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Volmachten.

10.4 In geval Volmachtgever niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden dient de Volmachtgever binnen 30 (dertig) dagen na de publicatiedatum van de nieuwe Algemene Voorwaarden dit schriftelijk aan QS Company kenbaar te hebben gemaakt.